කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව
පෙරමඟ ප්‍රශංසා ප්‍රදීපය 2015
ශුද්ධාත්ම ආගමන මංගල මහෝත්සවය 2015
පෙරමග සූදානම
පෙරමග සූදානම      
01. සමිඳුනී ඔබවහන්සේ කෙරෙහි බලාපොරොත්තුව තබමු. සවන්දෙන්නන
02. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමයය. සවන්දෙන්නන
03. සමිඳුනී අපටත් අත්දකින්නට ඇත්නම් ආබ්‍රහම් තුමන්ට මෙන් ඔබ අචල ප්‍රේමයෙන් බිඳක්. සවන්දෙන්නන
04. සමිඳුනි, අපටත් ඇත්නම් පුරාණයේ දේව ජනතාව අත්දුටු ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් බිඳක්! සවන්දෙන්නන
05. සමිඳුනි, අපට ඇත්නම් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ තුළින් අනාවරණය වූ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් බිඳක් සවන්දෙන්නන
06. සමිඳුනි, අපට ඇත්නම් පුද්ගලයා සහ සිද්ධීන් තුළින් දේශය පිළිබඳව අනාවරණය වන දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් බිඳක් සවන්දෙන්නන
07. සමිඳුනි, අපට ඇත්නම් යාච්ඤාව තුළ අනාවරණය වන දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් බිඳක් සවන්දෙන්නන
08. සමිඳුනි, අපට ඇත්නම් ඔබ වහන්සේගේ ශුධ, භායානක, අබිරහස්මක ප්‍රේමයෙන් බිඳක් සවන්දෙන්නන
09. ශුධාත්මයාණෙනි, අප සිත් පුරවන්නට ඇත්නම් ඔබ ප්‍රේමයෙන් සවන්දෙන්නන

යාච්ඤාවට අත්වැලක් සැප්තැම්බර් 2015

Rev. Fr. Oscar Aberathne

පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org