කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව

චතාරික භාවනාව 2014

1   දිනය 01 Listen
2 දිනය 02 Listen
3 දිනය 03 Listen
4 දිනය04 Listen
5 දිනය05 Listen
6 දිනය 06 Listen
7 දිනය07 Listen
8 දිනය 08 Listen
9 දිනය 09 Listen
10 දිනය 10 Listen
11   දිනය 11 Listen
12 දිනය 12 Listen
13 දිනය 13 Listen
14 දිනය14 Listen
15 දිනය15 Listen
16 දිනය 16 Listen
17 දිනය17 Listen
18 දිනය 18 Listen
19 දිනය 19 Listen
20 දිනය 20 Listen
21   දිනය 21 Listen
22 දිනය 22 Listen
23 දිනය 23 Listen
24 දිනය24 Listen
25 දිනය25 Listen
26 දිනය 26 Listen
27 දිනය27 Listen
28 දිනය 28 Listen
29 දිනය29 Listen
30 දිනය30 Listen
31   දිනය 31 Listen
32 දිනය 32 Listen
33 දිනය 33 Listen
34 දිනය34 Listen
35 දිනය35 Listen
36 දිනය 36 Listen
37 දිනය37 Listen
38 දිනය 38 Listen
39 දිනය 39 Listen
40 දිනය 40 Listen

යාච්ඤාවට අත්වැලක් අප්‍රේල් 2014

Rev. Fr. Oscar Aberathne

පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

තෛ‍්‍රයි මාසික කඳවුර 2013 නොවැම්බර්

සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org