ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය, වල්පොල, රාගම
දු. අං. 011-2230300, 011-2950951/2
ෆැක්ස් අං. 011-2231490
විද්. තැ. offce@pubuduwa.org

පුබුදු මුද්‍රණාලය,
452, ජාතික බැසිලික මාවත, රාගම
දු. අං. 011-7006890 / 011-2958439
විද්. තැ. press@pubuduwa.org

ශ්‍රී රම්‍යරාමය, පාලකුඩාව, තාලවිල පල්ලිය
දු. අං. 032-3136881

ශ්‍රී ක්‍රිස්තු ධර් මාරාමය, දැදුරුඔය, මානුවන්ගම, හලාවත
දු. අං. 032-2221979

පුබුදු නිවස, මීගමුව
දු. අං. 031-2221507 / 031-2222256

ක්‍රිස්තු කේන්ද්‍රය, ජා ඇල
දු. අං. 011-2243301

සුදර්ශනය, රාත්නපුර
දු. අං. 045-2229185